rok 2005

Uchwała Nr XXIII/191/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Włocławek dotyczącego przewozów regularnych osób i rzeczy na terenie Gminy Włocławek pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 15:15:39, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIII/192/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmian do budżetu na 2005 rok pobierz 393,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 15:18:08, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIII/193/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowaniu projektu „Budowa drogi gminnej Gróbce – Sykuła Z/2.04/III/3.1/172/04 w ramach priorytetu 3 - Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwo)
pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 15:31:56, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIII/194/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowaniu projektu „Budowa drogi gminnej Smólnik - Adaminowo Z/2.04/III/3.1/169/U/5/04 w ramach priorytetu 3 - Rozwój lokalny z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwo) pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 15:39:09, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIII/195/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli pobierz 39,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 15:40:41, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIII/196/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pobierz 88,5kB
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 15:41:55, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIII/197/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek na rok 2005 pobierz 27,5kB
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 15:43:13, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIII/198/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Włocławek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pobierz 25,5kB
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 15:44:33, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIII/199/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 luty 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/36/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Włocławek pobierz 29,5kB
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 15:46:02, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIII/200/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/184/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Włocławek na lata 2004-2011 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Włocławek na lata 2004-2011 pobierz 29,5kB
Data wprowadzenia informacji 2005-03-01 15:47:17, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIV/201/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym pobierz 86,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-04-13 12:23:57, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIV/202/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy pobierz 56,5kB
Data wprowadzenia informacji 2005-04-13 12:28:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIV/203/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą i Miastem Lubraniec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa drogi gminnej Koszanowo – Gołębin” pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-04-13 12:29:26, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXV/204/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2004 rok pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-05-31 12:20:41, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXV/205/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Włocławek pobierz 25.0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-06-02 10:47:42 Informację zaktualizowano 2005-06-02 10:51:45, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXV/206/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian do budżetu na 2005 rok. (pobierz załączniki-46,0kB) (pobierz uchwałę 78,0kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-05-31 12:25:02 Informację zaktualizowano 2005-06-02 10:51:34, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXV/207/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. pobierz 75,5kB
Data wprowadzenia informacji 2005-05-31 12:31:24 Informację zaktualizowano 2005-06-02 10:51:22, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXV/208/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie likwidacji środków specjalnych. pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-05-31 12:32:54 Informację zaktualizowano 2005-06-02 10:51:05, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXV/209/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami w zakresie regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie "Intensywny kurs języka angielskiego dla początkujących". pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-05-31 12:34:58 Informację zaktualizowano 2005-06-02 10:50:49, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXV/210/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-05-31 12:36:26 Informację zaktualizowano 2005-06-02 10:50:37, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVI/211/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmian do budżetu na 2005 rok pobierz załącznik pobierz uchwałę 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-06-17 14:27:22 Informację zaktualizowano 2006-01-13 11:06:54, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVI/212/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2005 r. pobierz 30,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-06-17 14:30:06, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVI/213/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2005 rok dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach. pobierz 30,5kB
Data wprowadzenia informacji 2005-06-17 14:31:37, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVI/214/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/207/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21.04.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. pobierz 30,5kB
Data wprowadzenia informacji 2005-06-17 14:40:38, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVI/215/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Kruszyn". pobierz 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-06-17 14:42:44, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVI/216/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Smólnik". pobierz 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-06-17 14:44:12, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVI/217/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/202/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 18.03.2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i przyjęcia ednolitego tekstu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. pobierz 33,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-06-17 14:45:36, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVI/218/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Smólnik z przeznaczeniem na centrum wsi. pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-06-17 14:47:25, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVI/219/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 24/5 stanowiące mienie komunalne gminy Włocławek na nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie nr 24/4. pobierz 29,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-06-17 14:50:55, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVII/220/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian do budżetu na 2005 rok pobierz załącznik 51,0kB pobierz uchwałę 80,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-09-20 11:57:04 Informację zaktualizowano 2005-09-20 12:00:27, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVII/221/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2006 rok w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modzerowo pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-09-20 12:08:30, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVIII/222/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005 r. sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie pobierz załącznik 80,0kB Pobierz uchwałę
Data wprowadzenia informacji 2005-09-20 12:11:17 Informację zaktualizowano 2011-01-18 13:29:15, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Uchwała Nr XXVIII/223/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Smólniku pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-09-20 12:14:46, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXVIII/224/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonej we wsi Świętosław, obręb geodezyjny Dobra Wola pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-09-20 12:16:49, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIX/225/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zmian do budżetu na 2005 rok (pobierz załączniki 52,0kB) (pobierz uchwałę 82,0kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 08:32:19 Informację zaktualizowano 2005-11-07 08:36:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIX/226/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2005 roku. pobierz 29,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 08:38:39, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIX/227/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 październik 2005 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2005 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pobierz 30,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 08:40:59, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIX/228/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 październik 2005 r. sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i o dopłacie do taryf(pobierz załączniki 26,0kB) (pobierz uchwałę 82,0kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 08:44:03 Informację zaktualizowano 2005-11-07 08:45:45, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIX/229/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonych w miejscowości Nowa Wieś pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 08:47:52, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXIX/230/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 październik 2005 r. sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/222/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie pobierz 88,0kB
Data wprowadzenia informacji 2005-11-07 08:49:13, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXX/231/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian do budżetu na 2005 rok. pobierz 458kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-04 14:50:23, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXX/232/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2006-2008 w zakresie kwot przekraczających granicę ustaloną przez Radę Gminy. pobierz 41,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-04 14:54:38, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXX/233/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. i zwolnień w tym podatku. pobierz 67,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-04 15:00:38, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXX/234/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok pobierz 43,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-04 15:09:13, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXX/235/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2006 rok

pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-04 15:11:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXX/236/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2006 rok

pobierz 28,5kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-04 15:16:25, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXX/237/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2006 r. pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-04 15:17:58, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXX/238/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2006 r. pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-04 15:20:42, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXX/239/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/207/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. pobierz 28,5kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-04 15:23:33, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXI/240/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zmian do budżetu na 2005 rok pobierz 442,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 07:58:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXI/241/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na lata 2006-2008 w zakresie kwot przekraczających granicę ustaloną przez Radę Gminy pobierz 63,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 08:02:28, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXI/242/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudzień 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2006 rok w zakresie kwot przekraczających granicę ustaloną przez Radę Gminy pobierz 31,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 08:21:29, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXI/243/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudzień 2005 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2006 rok w zakresie kwot przekraczających granicę ustaloną przez Radę Gminy pobierz 30,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 08:27:01, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXI/244/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie: poddaniu się rygorowi egzekucji z zobowiązań wynikających z umowy pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowakanalizacji ściekowej w miejscowości Świętosław i Kruszynek"
pobierz 29,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 09:15:49, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXI/245/2005 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 wekslem "in blanco".
pobierz 29,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 09:22:16, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXI/246/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudzień 2005 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach pobierz29,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 09:27:03, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXI/247/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pobierz 81,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 09:29:15, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXI/248/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku pobierz 73,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 09:30:25 Informację zaktualizowano 2006-01-05 09:30:51, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXI/249/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie nr 240/3 stanowiącej mienie komunalne Gminy Włocławek na nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie nr 293/1 pobierz 29,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 09:32:37 Informację zaktualizowano 2006-01-05 09:33:39, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXII/250/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian do budżetu na 2005 rok pobierz 441,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 09:38:01, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXII/251/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2006 rok pobierz 73,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 09:41:15 Informację zaktualizowano 2006-01-05 10:44:57, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXII/252/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006" pobierz 52,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 09:41:42 Informację zaktualizowano 2006-01-05 10:49:00, wprowadzający: Marcin Rybka

metryczka


Wytworzył: Referat (1 marca 2005)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2005, 14:24:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2104