Informacja - Wybory ławników

Dnia 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników wybranych w 2015 r. i najpóźniej w październiku  Rada Gminy Włocławek  dokona wyboru nowych ławników. 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70, 
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, 
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
6) wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu 
w prawa pracy, 
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 
Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Karta zgłoszenia dostępna jest: 
–    w BIP Gminy Włocławek - zakładka Wybory ławników na kadencję 2020 – 2023, 
–    w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, pok. Nr 10, gdzie też karty zgłoszenia kandydata na ławnika będą  przyjmowane. 

  
Dzień 30 czerwca 2019 r. jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia. 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po dniu 30 czerwca, a także zgłoszenia, 
które nie spełniają wymagań formalnych,  pozostawia się bez dalszego biegu. 

Ławnikami nie mogą być: 
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6) żołnierze w czynnej służbie wojskowej i funkcjonariusze Służby Więziennej,  
7) radni gminy, powiatu i województwa oraz duchowni. 

Kandydatów na ławników zgłaszają: 
- prezesi właściwych sądów, 
- stowarzyszenia, 
- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, 
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Włocławek. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty: 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, 
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
3) oświadczenie kandydata, że nie jest albo nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, 
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, 
6) do zgłoszenia   stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej, zarejestrowanej na podstawie przepisów prawa  załącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, 
7) do zgłoszenia kandydata  przez obywateli załącza się - listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
                                                           
                                                                                                                                      Przewodniczący 
      Rady Gminy Włocławek 
           Zbigniew Reniecki

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (7 czerwca 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (8 czerwca 2019, 09:37:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1446