Zawiadomienia

zawiadamia o wszczęciu postępowania
administracyjnego w celu wydania decyzji o
warunkach zabudowy
 

Włocławek, dnia 24 maja 2004 r.

RBIiR 7331-9/04

ZAWIADOMIENIE


          Na podstawie art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Nr 98 póz. 1071 z 2000 r, z późn. zm./, art. 46 ust. l pkt. l Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 póz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. l pkt. 12 litera j Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 póz. 1490 z dnia 29 października 2002 r.)
Urząd Gminy we Włocławku zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w zakresie: zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjno - magazynowego na spopielarnie zwłok na działkach nr 7/6 i 6/3 w miejscowości Potok.
      W załączeniu przesyłamy wcześniejsze zawiadomienie i postanowienie o uznaniu za wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko Zainteresowane strony w terminie 21 dni od chwili otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się ze złożonym raportem oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy we Włocławku, ul. Królewiecka 7 pokój nr 8 w godz. od 8°° do 15°° oraz składać wszelkie uwagi i wnioski odnośnie przedmiotowej inwestycji. Po tym terminie Wójt Gminy Włocławek podejmie dalsze czynności w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 11:24:37, wprowadzający: Marcin Rybka
Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy
Włocławek w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe
 

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z art.19 pkt.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2003 roku Nr 153 , poz.1504 z późn. zm.) Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, bud A, pokój nr 2 wykłada do publicznego wglądu na okres 21 dni "Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Włocławek w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".

 
Data wprowadzenia informacji 2005-12-20 15:57:57, wprowadzający: Marcin Rybka

metryczka


Wytworzył: Referat (20 grudnia 2005)
Opublikował: Marcin Rybka (20 grudnia 2005, 15:57:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 735