Uchwały Nr XXXVI/309/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ...

UCHWAŁA Nr  XXXVI/309/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 12 listopada 2014 r. 
 
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”. 
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zmianami  
z 2014 r. poz.1146) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek.

Czytaj całość... (1489kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 listopada 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (19 listopada 2014, 08:38:30)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 599