Uchwała Nr XXXVI/308/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/308/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 12 listopada 2014 r. 
  
w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2015 r. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami : poz. 645, poz. 1318,  z 2014 r., poz. 379, 1072 ), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zmianami : Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033, Dz. U. z 2009 r. Nr 18 , poz. 97, Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, Dz. U. z 2012 r., poz. 951 i poz. 1513, z 2014 r., poz. 822 ) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2015 r. określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3. Zobowiązuję się Wójta Gminy Włocławek do ogłoszenia zatwierdzonych taryf w trybie określonym  w art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia  1 stycznia 2015 r.
 
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w BIP.

Czytaj całość... (435kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 listopada 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (19 listopada 2014, 08:34:53)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 705