Uchwała Nr XXXIV/305/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2015 rok na usługi transportu publicznego.

UCHWAŁA Nr XXXIV/305/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 20 października  2014 r.  
 
w sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  długoterminowego  na 2015  rok  na  usługi transportu publicznego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. e   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ),   
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zaciągnąć zobowiązanie długoterminowe na rok 2015 w kwocie 36 000,00 zł  słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych na usługi transportu publicznego.
 
§ 2. Zobowiązanie określone w § 1 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy.
 
§ 3. Ustala się termin realizacji wydatków z tytułu zaciągniętego zobowiązania na rok 2015.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP. 

Czytaj całość... (209kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (20 października 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (22 października 2014, 15:36:59)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 727