Uchwała Nr XXXIV/303/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIV/303/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 20 października 2014 r.  
 
w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z  2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany: 
1. Plan dochodów w wysokości 23 884 205,99 zł zwiększa się do wysokości 24 177 050,99 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 22 011 976,99 zł zwiększa się do wysokości 22 344 821,99 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 1 872 229,00 zł zmniejsza się do wysokości 1 832 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2.  Plan wydatków w wysokości 25 036 205,99 zł zwiększa się do wysokości 25 329 050,99  zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 20 231 736,99 zł zwiększa się do wysokości 20 445 031,99 zł,
2)   wydatki majątkowe w wysokości 4 804 469,00 zł zwiększa się do wysokości 4 884 019,00  zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 679 643 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 527 643 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Czytaj całość... (5296kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (20 października 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (22 października 2014, 15:30:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 639