Uchwała Nr XXXIII/302/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXXIII/302/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 11 września  2014 r.  
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Włocławek.
 
Na podstawie art. 229 pkt i  art. 237 §3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267, zm. z 2014 r. poz. 183) i art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami; Dz. U. z 2013r.  poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)    
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uznać za bezzasadną  skargę ____________________________  na działalność Wójta Gminy Włocławek w związku ze złożoną ofertą występu w imprezie plenerowej organizowanej przez Gminę Włocławek.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia Skarżącego
o sposobie załatwienia skargi wraz z przesłaniem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na Wójta Gminy Włocławek Skarżącemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczenie w BIP.

Pobierz skan (139kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 września 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (22 października 2014, 15:27:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (4 lutego 2015, 09:43:16)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 793