Uchwała Nr XXXIII/301/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy...

UCHWAŁA Nr XXXIII/301/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 11 września 2014 r. 
 
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r., poz.,645, poz.,1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz § 37 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r.( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r., Nr 99, poz. 1653 ze zmianami: z 2009 r. Nr 99 poz. 1563, z 2012 r. poz. 992, z 2013 r. poz. 2682) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą
w Kruszynie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Stanowisko przekazuje się  Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w BIP.

Czytaj całość... (726kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 września 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (22 października 2014, 15:23:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 704