Uchwały Nr XXXIII/300/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla lokali mieszkalnych w budynku...

UCHWAŁA  Nr XXXIII/300/14 
RADY GMINY  WŁOCŁAWEK 
 z dnia 11 września 2014 r. 
 
w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla lokali mieszkalnych w budynku komunalnym położonym w miejscowości Modzerowo, stanowiącym  własność Gminy Włocławek.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz.378, poz.1072 )  oraz  art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami Dz. U. z 2014 r. poz. 659, poz. 805 oraz poz. 906 )
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje :
 
§  1.  Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej, przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych nr 3 i nr 7, usytuowanych w budynku położonym w miejscowości Modzerowo 37c, stanowiącym prawo własności Gminy Włocławek, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka numerem ewidencyjnym 128/39,  ujawnione w księdze wieczystej WL1W/00058007/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Włocławku, na rzecz najemców tych lokali. 
  
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Włocławek.                
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczenie w BIP. 

Czytaj całość... (389kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 września 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (22 października 2014, 15:20:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 686