Uchwała Nr XXXIII/299/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 września 2014 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś...

UCHWAŁA Nr  XXXIII/299/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 11 września 2014 r. 
 
w sprawie  współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk - Kruszyn   od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518”  w 2015 roku oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.
 
Na podstawie art. 10  oraz art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami; Dz. U. z 2013r.  poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.1072)   
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystąpić do współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu  zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p. n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk - Kruszyn   od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518”   zaplanowanego do realizacji w 2015 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2013.
 
§ 2. Wspomóc Powiat Włocławski, w celu należytej realizacji zadania w zakresie, o którym mowa w § 1, środkami finansowymi Gminy Włocławek w wysokości do 21% kosztów kwalifikowalnych Powiatu Włocławskiego  zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk - Kruszyn   od km 0+005 do km 1+004 i od km 1+342 do km 2+518”.
 
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej  zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Włocławek,  a Powiatem Włocławskim.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

Czytaj całość... (434kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (11 września 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (22 października 2014, 15:15:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662