Uchwała Nr XXXII/296/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.

UCHWAŁA Nr XXXII/296/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia  8 lipca 2014 r. 
 
w sprawie podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze.
 
Na podstawie art. 417, art. 418 § 1 i art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm. z 2011 r., Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r., poz. 179, poz. 180) w związku z art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113 ze zm. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, z 2012 r., poz. 1399) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379) na wniosek Wójta Gminy Włocławek
Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Włocławek dokonuje się podziału Gminy Włocławek na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
  
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku. 
  
§ 3. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 
  
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
  
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj całość... (2890kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (8 lipca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (10 lipca 2014, 11:57:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (12 listopada 2014, 10:05:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 942