Uchwała Nr XXXII/295/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXXII/295/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 8 lipca 2014 r.  
 
w sprawie  zmian do budżetu na 2014 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 ), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U.  z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z  2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany:  
1.  Plan dochodów w wysokości 23 130 532,62 zł zwiększa się do wysokości 23 166 232,62 zł, w tym:
1)  dochody bieżące w wysokości 21 290 803,62 zł zwiększa się do wysokości 21 314 003,62 zł,
2)  dochody majątkowe w wysokości 1 839 729,00 zł zwiększa się do wysokości 1 852 229,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2.   Plan wydatków w wysokości 24 282 532,62 zł zwiększa się do wysokości 24 318 232,62 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące w wysokości 19 555 078,62 zł zwiększa się do wysokości 19 578 278,62 zł,
2)   wydatki majątkowe w wysokości 4 727 454 zł zwiększa się do wysokości 4 739 954 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 
§ 2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Czytaj całość... (8192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (8 lipca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (10 lipca 2014, 11:53:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717