Uchwała Nr XXXI/293/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 16 czerwca 2014r. 
 
w sprawie przyjęcia  do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Na podstawie art.18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami: Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379), 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§1. Przyjmuje do realizacji projekt pn. „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, na kwotę dofinansowania do 503.877,17 zł. (słownie: pięćset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 17/100). 
 
§2. Projekt o którym mowa w §1 będzie realizowany w okresie od 1 września 2014r. do 30 czerwca 2015r., na terenie szkół  prowadzonych przez Gminę Włocławek. 
 
§3. Szczegółowy zakres projektu wynika z  wniosku  o dofinansowanie projektu.
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj całość... (282kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 czerwca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (18 czerwca 2014, 11:33:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767