Uchwała Nr XXX/289/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Włocławek.

UCHWAŁA Nr XXX/289/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 16 maja 2014 r. 
 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Włocławek. 
 
Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt.1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572zm.: Dz. U.  2004r. 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2702 i Nr 281, poz. 2781 ; z 2005r. Nr 17 poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104;  z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658;  z 2007r. Nr 42 poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,Nr 216, poz.1370, Nr 235,poz.1618, z 2009r., Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r.  Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857,  Nr 148, poz. 991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012r.poz. 941, poz.979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, z 2014r. poz.7, poz. 290) oraz  art.18 ust.2  pkt  15  i art. 40 ust.1  ustawy  z dnia  8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz.1318, Dz. U. z 2014r. poz.379)

Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje: 
 
§ 1.  Oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Włocławek zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie. 
 
§ 2. Opłata za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Włocławek oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w §1 wynosi 1 zł. za godzinę zajęć. 
 
§ 3. Opłata określona w § 2 podlega waloryzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

Czytaj całość... (312kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (26 maja 2014, 12:59:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882