Uchwała Nr XXX/288/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UCHWAŁA Nr XXX/288/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 16 maja 2014r. 
 
w sprawie przyjęcia  do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Na podstawie art.18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami: Dz. U. z 2013r., poz. 645poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji projekt pn. „Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na kwotę dofinansowania do 184.219,05zł. (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych  05/100). 
 
§ 2. Projekt o którym mowa w §1 będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 30 czerwca 2015r., na terenie gimnazjów  prowadzonych przez Gminę Włocławek. 
 
§ 3. Szczegółowy zakres projektu wynika z  wniosku  o dofinansowanie projektu.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj całość... (230kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (26 maja 2014, 12:56:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 850