Uchwała Nr XXX/285/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr  XXX/285/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK     
z dnia 16 maja  2014 r. 
  
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  Rady Gminy Włocławek. 
                                                                                   
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 ) oraz § 64 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.  z 2009r. Nr 99, poz. 1653, ze zmianami: z 2012 r. poz. 922, z 2013 r. poz. 2682 ) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Przyjmuje się rezygnację Pana Radnego Pawła Bogdanowicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Włocławek.
 
§  2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP. 

Czytaj całość... (222kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (26 maja 2014, 12:48:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 842