Uchwała Nr XXX/284/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/284/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 16 maja 2014 r.  
 
w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2013 rok. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami; Dz. U. z 2013r.  poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013r. poz. 938 ,  poz. 1646, z 2014r. poz. 379), po zapoznaniu się:   

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
2) ze sprawozdaniem finansowym,
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
4) z informacją o stanie mienia Gminy Włocławek,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

 
§ 1.
Udziela się Wójtowi Gminy Włocławek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.

Czytaj całość... (199kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (16 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (26 maja 2014, 12:46:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797