Uchwała Nr XXIX/279/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek

UCHWALA Nr XXIX/279/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 28 marca 2014 r. 
 
 
 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek
 
Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) oraz §13 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219109 
Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 99, poz. 1653, ze zmianami: z 2012 r. poz. 922, z 2013 r. poz. 2682) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§1. Stwierdza się wybór Radnego Pawła Bogdanowicza na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek. 
  
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP.

Pobierz skan (201kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (2 kwietnia 2014, 21:09:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 856