Uchwała Nr XXIX/277/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś - Smólnik...

UCHWAŁA Nr  XXIX/277/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 28 marca 2014 r. 
 
w sprawie  współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk - Kruszyn   od km 0+000 do km 1+100 i od km 1+434 do km3+254” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej. 
 
Na podstawie art. 10  oraz art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami;  poz. 645, poz. 1318) 
  
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystąpić do współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu  zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p. n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk - Kruszyn   od km 0+000 do km 1+100  i od km 1+434 do km 3+254”. 
  
§ 2. Wspomóc Powiat Włocławski, w celu należytej realizacji zadania w zakresie, o którym mowa w § 1, środkami finansowymi Gminy Włocławek w wysokości do 21% wynagrodzenia wykonawcy zadania, po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu  przetargowym o udzielenie zamówienia na wykonanie  zadania określonego w § 1 uchwały. 
  
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej  zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Włocławek,  a Powiatem Włocławskim. 
  
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
  
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w BIP.

Pobierz skan (370kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (2 kwietnia 2014, 21:02:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (3 kwietnia 2014, 07:43:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1030