Uchwała Nr XXIX/276/14 Rada Gmina Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek funduszu sołeckiego.

UCHWALA Nr XXIX/276/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
  
z dnia 28 marca  2014 r. 
 
 
 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Włocławek funduszu sołeckiego.
 
Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  lit.  a  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie  w budżecie Gminy  Włocławek  funduszu sołeckiego.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek i zamieszczeniu w BIP

Pobierz skan (206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (2 kwietnia 2014, 20:54:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 888