Uchwała Nr XXIX/275/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/256/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032.

UCHWAŁA Nr XXIX/275/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 28 marca  2014 r.  
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 - 2032. 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318), art. 226, art. 227,art. 228 i art. 243 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013r. poz. 938 ,  poz. 1646)   
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/265/14 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia   2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2014 – 2032,  wprowadza się następujące zmiany: 
1)  ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2014-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2)  ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pobierz skan (4532kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (28 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (2 kwietnia 2014, 20:50:55)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (3 kwietnia 2014, 07:40:50)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 850