Uchwała Nr XXVIII/273/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek

UCHWAŁA Nr  XXVIII/273/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK     
z dnia 18 lutego 2014 r. 
 
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek 
                                                                                  
Na podstawie art. 19 ust.5   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 ). 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Przyjmuje się rezygnację Pana Radnego Janusza Ostapiuka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.
 
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP.

Czytaj całość... (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (18 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 10:58:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 916