Uchwała NR XXVIII /272/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

UCHWAŁA NR  XXVIII /272/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 18 lutego 2014 r. 
 
w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. oraz Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.
 
Na podstawie art. 18a ust.1 i 4 oraz art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 ) oraz § 50 ust. 1, ust. 2 pkt 1, §51 ust. 1 i ust. 2 oraz § 54 ust. 1 Statutu Gminy Włocławek stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia  4 września 2009 r.( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.  z 2009 r. Nr 99, poz. 1653, ze zmianami: z 2012 r. poz. 922, z 2013 r.  poz. 2682) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się  Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Zatwierdza się Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek oraz zamieszczenie w BIP.

Czytaj całość... (944kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (18 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 10:55:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880