Uchwała Nr XXVIII/271/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr  XXVIII/271/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 18 lutego 2014 r. 
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.       
                                                                                  
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 ) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje: 
 
§  1. 1. W Uchwale Nr XVIII/170/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2013 r. poz. 203), wprowadza się następujące zmiany: 
1)   §  7  uchwały otrzymuje brzmienie: 
„§ 7.1. Osoby korzystające ze świetlic wiejskich mają obowiązek przestrzegania „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
1. Wykaz świetlic wiejskich działających na obszarze Gminy Włocławek stanowi załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.” 
2) w Regulaminie korzystania ze świetlic wiejskich stanowiącego załącznik  nr 1 do uchwały Nr XVIII/170/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek, § 5 otrzymuje brzmienie:   
„§ 5. Wykaz świetlic wiejskich działających na obszarze Gminy Włocławek stanowi załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.” 
2. Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/170/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 
2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek  otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

Czytaj całość... (414kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (18 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 10:51:32)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 984