Uchwała Nr XXVIII/268/14 Rada Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włocławek na lata 2014-2017”.

UCHWAŁA Nr XXVIII/268/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 18 lutego 2014 r. 
 
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Włocławek na lata  2014-2017”. 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 594  ze zmianami;  z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 ) w związku z art. 87 ust.3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz.1394;  z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871), po uzyskaniu opinii Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 
Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włocławek na lata 2014-2017”, stanowiący załącznik do uchwały.
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.

Czytaj całość... (753kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (18 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 10:38:16)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (26 lutego 2014, 15:04:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1010