Uchwała Nr XXVIID267/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXVIII/267/14
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 18 lutego 2014 r. 
 
 
 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2014 rok. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U   z 2013  poz. 594,  ze zmianami: poz. 645  i poz. 1318) art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 856), 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się  "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2014 rok" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
§ 4. Uchwała  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek.

Czytaj całość... (1245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (18 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 10:24:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 958