Uchwała Nr XXVIII/266/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.

UCHWAŁA Nr XXVIII/266/14  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 18 lutego 2014 r.  
 
w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318), 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1.1. Zaciągnąć w 2014 roku długoterminowy bankowy kredyt konsolidacyjny w kwocie 700 000,00 zł,  słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100 na  spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, które zostaną spłacone kredytem konsolidacyjnym stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Bankową obsługę kredytu konsolidacyjnego prowadził będzie bank wyłoniony
w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, który dokona przelewu środków, o których mowa w punkcie 1 bezpośrednio na rachunek w banku wierzyciela, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 2. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2016 – 2027 z dochodów własnych.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Czytaj całość... (360kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (18 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 lutego 2014, 10:03:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899