Uchwała Nr XXVII/263/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/263/14 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 14 stycznia  2014 r. 
 
 
 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2014 rok. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318), art. 89 ust. l pkt 2 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z  2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) oraz§  3 i 13 Uchwały Nr XXVI/257113 Rady Gminy Włocławek  z dnia 12  grudnia  2013  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy Włocławek  na  rok  2014 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 4136) 
 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
  
  
§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 895 000,00 zł, słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 w banku wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 
  
  
§ 2. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
   
§ 3. Spłata kredytu nastąpi do 31 grudnia 2030 roku.   
 
§ 4. Zobowiązanie określone w § l  zostanie w całości pokryte z dochodów własnych;   
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
    
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Czytaj całość... (256kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (14 stycznia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (21 stycznia 2014, 10:42:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 927