rok 2006

Uchwała Nr XXXIV/253/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w
sprawie zmian do budżetu
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 10:57:18, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIII/254/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych dla Gminnego Zespołu Oświaty pobierz 38,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:01:06, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIII/255/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2006r. dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach pobierz 27,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:03:42 Informację zaktualizowano 2006-04-24 11:05:15, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIII/256/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek pobierz 160,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:06:47, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIII/257/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r.w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek na 2006 r. pobierz 94,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:08:12, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIII/258/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku pobierz 68,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:09:48, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIV/259/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok pobierz 186,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:11:21, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIV/260/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/247/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pobierz 31,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:12:42, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała XXXIV/261/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/122/04 z dnia 19.02.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/124/2000 z dnia 29.02.2000r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu pobierz 30,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:14:28, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIV/262/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/257/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek na rok 2006 pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:15:34, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIV/263/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do programu profilaktycznego „Zwalczanie raka piersi na terenie miasta Włocławek i Powiatu Ziemskiego Włocławskiego” w latach 2006-2009 pobierz 26,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:17:17, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIV/264/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie w sprawie skorygowania błędu pisarskiego w uchwale nr XXX/237/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2006 r. pobierz 27,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:18:37, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXIV/265/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie nawiązania międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Gminą Włocławek a Gminą Ripatransone (Włochy) pobierz 25,0 kB
Data wprowadzenia informacji 2006-04-24 11:20:09, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXV/266/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2005 rok pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 15:02:56, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXV/267/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok pobierz załączniki 90,0kB pobierz uchwałę 143,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 15:04:47 Informację zaktualizowano 2006-05-12 15:07:21, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXV/268/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 15:08:52, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXV/269/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włocławek pobierz 156,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 15:10:30, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXV/270/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek pobierz 111,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 15:12:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXV/271/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kruszyn pobierz 30,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 15:13:10, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/272/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Modzerowie pobierz 27,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 11:59:45, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/273/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Skokach Dużych pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:01:15, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/274/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:02:22, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/275/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych na terenie Gminy Włocławek pobierz 44,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:07:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/276/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwiec 2006 r. w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok uchwała - 44,0kB załączniki - 47,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:08:38 Informację zaktualizowano 2006-07-26 12:49:54, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/277/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwiec 2006 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr XXX/251/05 z dnia 29.12.2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2006 rok pobierz 61,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:12:30, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/278/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, wekslem ,,in blanco” pobierz 24,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:13:38, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/279/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków Sektorowego Programu Operacyjnego ,, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, działanie ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” wekslem „in blanco” 25,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:17:57, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/280/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Nowa Wieś” uchwała 21,0kB załącznik 155,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:35:06 Informację zaktualizowano 2006-07-26 12:37:46, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/281/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania zatwierdzenia „Planu rozwoju miejscowości Świętosław” uchwała 21,0kB załącznik 160,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:39:24 Informację zaktualizowano 2006-07-26 12:40:08, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/282/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/229/05 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonych w miejscowości Nowa Wieś pobierz 38,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:41:32, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVI/283/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek pobierz 97,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-07-26 12:42:59, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVII/284/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Włocławek na lata 2006-2013

pobierz uchwałę - 22,0kB

pobierz załącznik - 600kB

Data wprowadzenia informacji 2006-09-14 10:52:47 Informację zaktualizowano 2006-09-14 13:01:07, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVII/285/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpień 2006 r. w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok

pobierz uchwałę - 87,0kB

pobierz załączniki - 67,0kB

Data wprowadzenia informacji 2006-09-14 10:54:10 Informację zaktualizowano 2006-09-14 13:05:37, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVII/286/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, wekslem „in blanco” pobierz 23,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-09-14 10:55:56, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVII/287/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/254/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych dla Gminnego Zespołu Oświaty pobierz 22,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-09-14 10:57:42, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVII/288/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr geodezyjnym 215/4, położonej w miejscowości Smólnik pobierz 23,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-09-14 10:58:52, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVII/289/2006 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia ulgi przy sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom pobierz 22,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-09-14 10:59:54, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVII/290/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonej w miejscowości Kruszyn pobierz 22,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-09-14 11:07:45, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVIII/291/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2006-2007 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-10-24 14:24:12, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVIII/292/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmian do budżetu na 2006 rok pobierz uchwałę - 93,0kB, pobierz załączniki - 80,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-10-24 14:32:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVIII/293/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" dla Gminy Włocławek pobierz uchwałę - 22,0kB, pobierz załącznik - 674,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-10-24 14:36:11, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVIII/294/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rozbudowy Lotniska Kruszyn w miejscowości Kruszyn, Gmina Włocławek wraz z przebudową części istniejącej pobierz 82,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-10-24 14:38:11, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVIII/295/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu ochrony Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” w części dotyczącej Gminy Włocławek, powiat włocławski pobierz 44,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-10-24 14:39:29, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVIII/296/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie pobierz 26,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-10-24 14:40:21, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVIII/297/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze pobierz 42,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-10-24 14:41:46, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXXVIII/298/06 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 października 2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin pobierz 28,0kB
Data wprowadzenia informacji 2006-10-24 14:42:43, wprowadzający: Marcin Rybka

metryczka


Wytworzył: Referat (24 kwietnia 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (24 kwietnia 2006, 14:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1913