rok 2004

Uchwała Nr XIII/117/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 luty 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2004 rok (pobierz załączniki-126kB) (pobierz uchwałę 78,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:44:57 Informację zaktualizowano 2004-03-03 11:25:17, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIII/118/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2004 rok dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach (pobierz 29kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:46:26 Informację zaktualizowano 2004-03-03 11:17:51, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIII/119/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Łagiewniki (pobierz 28,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:48:14 Informację zaktualizowano 2004-03-03 09:01:33, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIII/120/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Włocławek na 2004 rok (pobierz 84kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:50:05 Informację zaktualizowano 2004-03-03 09:02:09, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIII/121/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Włocławek Nr XLVI/195/98 z dnia 08 czerwca 1998r. w sprawie utworzenia publicznych placówek profilaktyczno-wychowawczych pod nazwą świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Kruszynie i Smólniku i nadania im statutów (pobierz 27,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:51:56 Informację zaktualizowano 2004-03-03 09:02:54, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIII/122/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/124/2000 z dnia 29.02.2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty i przyjęcie jednolitego tekstu Statutu (pobierz 64kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:55:02 Informację zaktualizowano 2004-03-03 09:03:31, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIII/123/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i ustalenia wzorów karty inwentaryzacyjnej nieruchomości i karty inwentaryzacyjnej przedsiębiorstwa , zakładu i innej jednostki organizacyjnej (pobierz 58,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 08:58:17 Informację zaktualizowano 2004-03-03 09:54:08, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIII/124/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004
r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rady Gminy Włocławek
(pobierz 26kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 09:07:15 Informację zaktualizowano 2004-03-03 09:16:25, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIII/125/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uzupełnienie składu Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej (pobierz 29,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 09:08:21, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIII/126/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uzupełnienie składu Komisji Gospodarki Komunalnej Dróg Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego (pobierz 29kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 09:09:40, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIII/127/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uzupełnienie składu Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rodziny Zdrowia i Opieki Społecznej (pobierz 28kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-03-03 09:10:56, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIV/128/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Włocławek
pobierz uchwałę (25,5KB)  Załącznik (244kB) pdf
Data wprowadzenia informacji 2004-04-27 15:28:56 Informację zaktualizowano 2004-04-27 15:34:10, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIV/129/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian do budżetu na 2004 rok. (pobierz 376kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-04-27 15:37:51 Informację zaktualizowano 2004-04-27 15:38:41, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIV/130/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przy naliczaniu dodatku mieszkaniowego (pobierz 27kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-04-27 15:41:17 Informację zaktualizowano 2004-04-30 10:07:20, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIV/131/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2004”. (pobierz 57kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-04-27 15:44:24, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIV/132/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania
(pobierz 128kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-04-27 15:45:53, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIV/133/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie zaproszenia przez Gminę Włocławek jednej rodziny narodowości polskiej repatriantów
(pobierz 27kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-04-27 15:47:44, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIV/134/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie realizacji wspólnej inwestycji ze Starostwem Powiatowym we Włocławku
(pobierz 31,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-04-27 15:48:44 Informację zaktualizowano 2004-04-27 15:51:40, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIV/135/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznania Radnym Gminy Włocławek oraz diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Włocławek
(pobierz 26,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-04-27 15:50:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIV/136/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
(pobierz 29kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-04-27 15:51:05 Informację zaktualizowano 2004-04-27 15:51:57, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XV/137/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian do budżetu na 2004 rok
pobierz uchwałę (68,5KB) pobierz załączniki(44,0KB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 10:10:06 Informację zaktualizowano 2004-09-16 10:29:39, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XV/138/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów pobierz uchwałę (68,5KB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 10:34:09 Informację zaktualizowano 2004-09-16 10:36:42, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVI/139/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Włocławek za 2003 rok (pobierz 27kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 10:40:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVI/140/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2004 r.w sprawie zmian do budżetu na 2004 rok
pobierz uchwałę (69,0 KB) pobierz załączniki(42,0KB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 10:42:28 Informację zaktualizowano 2004-09-16 10:51:33, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVI/141/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/99/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 28.10.2004 r. w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy we Włocławku do orzekania w sprawach ze stosunku pracy (pobierz 28,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 10:44:13, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVI/142/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądowych (pobierz 31,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 10:46:18, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVI/143/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (pobierz 25,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 10:48:01 Informację zaktualizowano 2004-09-17 10:40:07, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/144/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zmian do budżetu na 2004 rok
pobierz uchwałę (72,0 KB) pobierz załączniki(57,0KB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 10:54:04 Informację zaktualizowano 2004-09-16 10:54:39, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/145/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków MENiS (pobierz 26,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 10:56:38, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/146/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie Gminy na 2004 rok. (pobierz 26,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 11:01:00 Informację zaktualizowano 2004-09-17 10:46:43, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/147/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego dla GZO. (pobierz 34,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-16 11:22:33 Informację zaktualizowano 2004-09-17 10:48:59, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/148/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (pobierz 30,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-17 10:52:34, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/149/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kruszynie (pobierz 27,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-17 10:54:35, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/150/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Pińczacie (pobierz 29,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-17 11:00:16, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/151/04 ady Gminy Włocławek dnia 18 Czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobiegniewie (pobierz 27,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-17 11:09:15, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/152/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (pobierz 29,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-17 11:12:34, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVII/153/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwiec 2004 r.w sprawie powołania ławników do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy we Włocławku do orzekania w sprawach ze stosunku pracy (pobierz 33,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-17 11:20:38, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVIII/154/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zmian do budżetu na 2004 rok
pobierz uchwałę (71,0 KB) pobierz załączniki(56,0KB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-17 11:26:47 Informację zaktualizowano 2004-09-17 11:30:03, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XVIII/155/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na 2004 r. (pobierz 26,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-17 11:37:03, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/156/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian do budżetu na 2004 rok pobierz uchwałę (28,0 kB), pobierz załączniki (60,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 14:59:43 Informację zaktualizowano 2004-10-12 15:04:24, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/157/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków SAPARD wekslem "in blanco" (pobierz 23,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:06:25, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/158/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2004 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pobierz 28,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:08:09, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/159/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek (pobierz 37,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:12:13, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/160/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/147/2000 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 października 2000 r. w sprawie ustalenia zasad dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji zadania "Budowa kanalizacji grawitacyjno – tłocznej i przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach Gminy Włocławek" oraz określenia warunków organizacyjnych tego udziału oraz Zarządzenia Nr XXI/2002 Komisarza Rządowego dla Gminy Włocławek z dnia 27 luty 2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/147/2000 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 października 2000 r. (pobierz 29,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:14:51, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/161/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i o dopłacie do taryf pobierz uchwałę (30,0 kB), pobierz załącznik (28,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:16:15 Informację zaktualizowano 2004-10-12 15:18:10, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/162/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zastępcze usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych (pobierz 30,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:20:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/163/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (pobierz 29,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:22:24, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/164/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobiegniewie (pobierz 22,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:25:46, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/165/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modzerowo Gmina Włocławek, Powiat Włocławski pobierz uchwałę (29,0 kB), pobierz załącznik (755,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:27:34 Informację zaktualizowano 2004-10-12 15:42:07, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/166/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zaopiniowania koncepcji projektowej pn.: "Wytyczenie i oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych o zasięgu międzynarodowym i ponadregionalnym na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego" pobierz uchwałę (28,0 kB), pobierz załącznik (1,17 MB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:48:15 Informację zaktualizowano 2004-10-12 15:51:52, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/167/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku (pobierz 48,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:53:29, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XIX/168/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2004 roku (pobierz 32,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2004-10-12 15:54:44, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/169/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zmian do budżetu na 2004 rok (pobierz 528kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:12:58, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/170/04/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2004 roku (pobierz 27kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:16:31, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/171/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. i wolnień w tym podatku (pobierz 128kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:18:59, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/172/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok (pobierz 38,5kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:22:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/173/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2005 (pobierz 27,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:30:27, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/174/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2005 r. (pobierz 27,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:38:22, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/175/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2005 rok (pobierz 27,5 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:42:40, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/176/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek (pobierz 36,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:44:23, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/177/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2005 r. (pobierz 27,5 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:46:00, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/178/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie w sprawie inkasa i inkasentów (pobierz 22,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:47:23, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/179/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (pobierz 31,5 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:51:24, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/180/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych pobierz uchwałę (28,5 kB), pobierz załączniki (83,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 12:53:53 Informację zaktualizowano 2005-01-14 13:08:59, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/181/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZUK Gminy Włocławek (pobierz 26,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 13:14:26, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XX/182/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku pobierz uchwałę (26,0 kB), pobierz załącznik (51,5 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 13:17:14 Informację zaktualizowano 2005-01-14 13:19:09, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXI/183/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zmian do budżetu na 2004 rok (pobierz 109,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 13:22:04, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwala Nr XXI/184/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Włocławek na lata 2004 – 2011 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Włocławek na lata 2004 – 2011 pobierz uchwałę (26,0 kB), pobierz Plan Gospodarki Odpadami (497,0 kB), pobierz Program Ochrony Środowiska (449,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 13:26:14 Informację zaktualizowano 2005-01-14 14:18:01, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXII/185/04 Rada Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Łagiewniki (pobierz 30,5 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 13:42:47, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXII/186/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2005 rok (pobierz załączniki-190,0kB) (pobierz uchwałę 51,0kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 13:44:14 Informację zaktualizowano 2006-01-09 09:02:35, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXII/187/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian do budżetu na 2004 rok (pobierz 100,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 13:45:30, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXII/188/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005" (pobierz 54,5 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 13:49:58, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXII/189/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z/s w Kruszynie w nieodpłatne użytkowanie (pobierz 29,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 13:52:18, wprowadzający: Marcin Rybka
Uchwała Nr XXII/190/04 Rada Gminy Włocławek z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Włocławek nieruchomości gruntowej położonej w Smólniku (pobierz 29,0 kB)
Data wprowadzenia informacji 2005-01-14 13:53:45, wprowadzający: Marcin Rybka

metryczka


Wytworzył: Referat (3 marca 2004)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 marca 2004, 14:22:19)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (20 sierpnia 2013, 08:18:21)
Zmieniono: Aktualizacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2649