2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Zarządzenie Nr 111/2005 Wójta

Zarządzenie Nr 111/2005
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz .U.z 2003 r. nr 15, poz.148 ) art.30 ust.2 pkt.4, w związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr.142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.13 pkt.2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr.62, poz.718 z 2000 r. z późn.zm.) zarządzam co następuje:


§ 1


 Realizując Uchwałę Nr XIII/117/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2004 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
Dochody budżetowe:
- plan 11.658.415 zł
- wykonanie 10.581.222 zł
2. Wydatki budżetowe: 
a) plan 12.499.097 zł 
   wykonanie 11.347.269 zł w tym: 
   wydatki majątkowe:
   plan 3.796.666 zł
   wykonanie 2.777.249 zł

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych:
1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
a) Dochody: plan 1.150.098 zł  - wykonanie 1.131.064 zł
b) Wydatki: plan 1.133.098 zł - wykonanie 1.131.064 zł
2. Dochody i wydatki związane z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych:
a) Dochody: plan 70.000 zł - wykonanie 71.054 zł
b) Wydatki: plan 70.000 zł - wykonanie 49.376 zł
3. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
a) przychody 9.316 zł
b) wydatki 22.577zł
4. Przychodów i wydatków środka specjalnego:
a) przychody 67.743 zł
b) wydatki 78.531 zł

III. Realizacja planu przychodów i wydatków - kosztów zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach:
1. przychody: 485.336 zł
2. koszty : 467.547 zł


§ 2


1. O wykorzystaniu środków budżetowych należy poinformować mieszkańców poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok przedstawić Radzie Gminy Włocławek.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wójt Gminy Włocławek
    Ewa Braszkiewicz   

metryczka


Wytworzył: Referat (17 czerwca 2005)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 czerwca 2005, 12:41:26)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (19 listopada 2015, 11:16:34)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1920