2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Uchwała Nr XXV/254/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXV/254/13 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 15 listopada 2013 r.   

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 r. 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami z 2013 r., poz. 645 ), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033, Dz. U. z 2009 r. Nr 18 , poz. 97, Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578, Dz. U. z 2012 r., poz. 951 i poz. 1513 )  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje: 
  
§ 1. Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2014 r. określone w załączniku do niniejszej uchwały.   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.   
§ 3. Zobowiązuję się Wójta Gminy Włocławek do ogłoszenia zatwierdzonych taryf w trybie określonym  w art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.   
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zatwierdzone taryfy obowiązują od dnia  1 stycznia 2014 r.   
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczeniu w BIP.

Pobierz skan

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (15 listopada 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (24 marca 2014, 15:22:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 730