2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Uchwała Nr XXV/253/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

UCHWAŁA  Nr  XXV/253/13 
RADY   GMINY  WŁOCŁAWEK 
z dnia  15 listopada  2013 r.   

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień 
w tym podatku. 
  
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  9 lit. a ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 594  ze zmianami;  z 2013 r. poz. 645) w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 95, poz. 613 ze  zmianami: z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia  2013 r.  w sprawie  górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.  (M.P.   z 2013 r. poz. 724) i z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 812)   

Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje: 
  
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu wyprodukowanych po roku 1990 bez katalizatora:          
1)  Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                 552,00 zł 
2)  Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                     892,00 zł 
3)  Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                       1 360,00 zł   
  
2.  Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:              
1)  Równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 15 ton  o liczbie osi – dwie 728,00zł                
2)  Równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 25 ton                      
o liczbie osi – trzy 1 330,00 zł                
3) Równej lub wyższej niż 12 ton do równej lub wyższej niż 31 ton                        
o liczbie osi – cztery i więcej 2 898,00 zł

Pobierz skan

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego...

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (15 listopada 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (24 marca 2014, 15:17:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774