2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Uchwała Nr XXV/252/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.

UCHWAŁA Nr  XXV/252/13 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 15 listopada 2013 r.
   
w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek. 
                            
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; ze zmianami: z 2013 r. poz. 645) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami: z 2010 r. Nr 96, poz. 620,  Nr 225, poz. 1461, Nr 226,  poz. 1475; z 2011 r.  Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r.  poz. 724) 
  
Rada Gminy Włocławek uchwala co następuje: 
                     
§ 1. Ustala się opłatę  od posiadania psów w wysokości 20,00 zł od jednego psa w stosunku rocznym.   
§ 2. Zwalnia  się  w  2014  roku  z  opłaty  od   posiadania  jednego  psa  utrzymywanego przez   właściciela  gospodarstwa  domowego   nie  będących  gospodarstwem   rolnym,  w  celu pilnowania mieszkania lub nieruchomości.
§ 3. Opłata jest płatna jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca, a w przypadku nabycia psa w ciągu roku, w terminie 1 miesiąca od dnia jego  nabycia.  
§ 4. Opłata może być płatna w kasie Urzędu Gminy Włocławek lub u inkasenta. Inkasentami opłaty ustala  się sołtysów. Sołtys otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50% zainkasowanej kwoty opłaty.

Pobierz skan

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego...

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (15 listopada 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (24 marca 2014, 15:14:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920