2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Uchwała Nr XXV/251/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.

UCHWAŁA Nr  XXV/251/13 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 15 listopada 2013 r.   

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami: z 2013 r. poz. 645) w związku  z art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969  ze zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; z 2013 r. poz. 660) i w związku Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października  2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013, poz. 814 )  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje: 
  
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 z kwoty 69,28 zł  za 1 dt  do kwoty 38,00  zł za 1dt  stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego w 2014 roku. 
  
§ 2. Pobór podatku zarządza się w drodze inkasa. Inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso określa odrębna Uchwała Rady Gminy Włocławek. 
  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
  
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/156/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom.  poz. 3476). 
  
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Pobierz skan

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego...

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (15 listopada 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (24 marca 2014, 15:11:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 735