2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Uchwała Nr XXV/250/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr  XXV/250/13 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 15 listopada 2013 r.   

w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości. 
                                                                                                                             
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami: z 2013 r.  poz. 645) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613, ze zmianami: z 2010 r. Nr 96, poz. 620,     Nr 225, poz. 1461, Nr 226,  poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378)
   
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:  
  
§ 1.  Zwalnia się  w 2014 roku z podatku od nieruchomości następujące nieruchomości: 
1) Budynki mieszkalne i ich części zajęte na cele mieszkalne z wyjątkiem zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej.  
2) Budynki pozostałe nie wymienione w § 2 pkt 5 lit. a-c Uchwały Nr XXV/249/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
3) Pozostałe grunty i budynki  oraz budowle wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb: 
a) działalności w  zakresie  sportu,
b) działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
c) działalności kulturalnej. 
4) Budynki, budowle i grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych. 
5) Budynki, budowle, grunty zajęte na potrzeby sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Budynki i grunty zajęte pod cmentarze komunalne, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się posiadaniu zależnym innych podmiotów oraz części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pobierz skan

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego...

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (15 listopada 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (24 marca 2014, 15:06:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 769