2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Uchwała Nr XXV/249/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr  XXV/249/13  
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 15 listopada 2013 roku   

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
                                                                                                                             
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zmianami: z 2013 r.  poz. 645) w związku z art. 5, art. 6 ust. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613, ze zmianami: z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,      Nr 226,  poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232,   poz. 1378) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013, poz. 724)  
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:  
  
§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości od gruntów wynoszą: 1)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,75 zł od 1m² powierzchni, 2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł  od 1 ha powierzchni, 3)   pozostałe grunty  0,25 zł od 1m² powierzchni,  w tym: a)   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje  pożytku  publicznego  0,01 zł  od 1m2, b)  stanowiące  obszary  rekreacyjne 0,46 zł od 1m2.         
§ 2. Od budynków lub ich części: 1)   mieszkalnych 0,74 zł od 1m² od powierzchni użytkowej, 2)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

Pobierz skan

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego...

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (15 listopada 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (24 marca 2014, 15:02:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862