Zakres działania

Przedmiot działania komisji: 
- kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych na podstawie kryteriów legalności, celowości,  rzetelności i gospodarności w zakresie zarządzania mieniem i wykonywania budżetu
- przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli,
- opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych, 
- występowanie do Wójta Gminy, na podstawie ustaleń wynikających z przeprowadzonych kontroli, o wyjaśnienia i usunięcie nieprawidłowości w pracy Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
- analiza skarg i wniosków wpływających do Urzędu Gminy i przedstawianie tych analiz Radzie
- czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem uchwał Rady,
- czuwanie nad rzetelnym traktowaniem interpelacji składanych przez radnych
- opracowywanie i składanie rocznych sprawozdań Radzie z działalności Komisji Rewizyjnej
- Komisja Rewizyjna może w ramach funkcji kontrolnej wykonywać inne czynności zlecane przez Radę lub przewodniczącego Rady.
      Komisja Rewizyjna pełni także funkcję opiniującą i inicjującą w zakresie:
a) wykonania budżetu Gminy i wystąpienia z wnioskiem absolutoryjnym do Rady. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową,
b) opiniowania wniosków o odwołanie Wójta. 

metryczka


Wytworzył: Referat (30 czerwca 2005)
Opublikował: Kamil Wieczorek (13 stycznia 2012, 12:00:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4910