2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego „ Czas na aktywność”

Włocławek, dnia 2012-07-16 
 
Znak: GOPS.EFS. 271.1.1.2012 
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
 
dot. postępowania o zamówienie publiczne  prowadzonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 113 poz. 759  ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 - Prawo zamówień publicznych na zamówienie pod nazwą „Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego „ Czas na aktywność”  
 
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 113 poz. 759  ze zmianami  ) informuje , iż w przeprowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. ul. Smolna 7, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia: 70 436,00 zł brutto.
Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą  uzyskując 100 pkt.
 
2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:
 
Oferta nr 1-  Regionalne Centrum Integracji Europejskiej ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek - została odrzucona na mocy art. 89 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 113 poz. 759  ze zmianami  ) z powodu , iż jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Zamawiający w rozdziale XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokładnie opisał sposób obliczenia ceny w układzie : „ tekst opisu, jednostka, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena”. 
  
Powyższy sposób obliczenia ceny należało zastosować  w załączonym do oferty formularzu cenowym , który powinien być zgodny ze wzorem formularza cenowego podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i być dołączony do oferty przetargowej . 
W złożonym przez Wykonawcę formularzu cenowym  sposób obliczenia ceny jest niepoprawny mimo, iż iż powyższe wymogi  były jednoznacznie określone . Sposób obliczenia ceny sprzeczny ze sposobem  wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  powoduje, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji i podlega ona odrzuceniu na podstawie wyżej cytowanego przepisu  ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
3. Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Referat RBIiR (17 lipca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 lipca 2012, 09:03:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1312