UCHWAŁA Nr XVIII/164/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian do budżetu na 2012 rok.

UCHWALA Nr XVIII/164/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie  zmian do budżetu na 2012 rok.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003  r. Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004  r. Nr  102, poz. 1055.Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,poz. 1281, z 2012  r. poz. 567),  arf. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr  152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Gminy Włocławek uchwała, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek  z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z  2012 r. poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:l. Plan  dochodów  w wysokości  21 834 11O  zł zwiększa  się do  wysokości  21 834 666 zł,
w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 19 965 663 zł zwiększa się do wysokości 20 026 219 zł,
2)  dochody majątkowe w wysokości l 868 447 zmniejsza się do wysokości l 808 447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały.2. Plan  wydatków  w wysokości  23 161 605  zł zwiększa  się do wysokości 23 162 161 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 18 980 437 zł zwiększa się do wysokości 19 040 993 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 4 181 168 zł zmniejsza się do wysokości 4121168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2.  Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie
 z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

Czytaj całość (5930kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (19 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (27 grudnia 2012, 17:33:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (27 grudnia 2012, 17:47:44)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1092