UCHWAŁA Nr XVII/161/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA  Nr XVII/161/ 12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i  poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz. 567) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647), 

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w miejscowości Potok i Smólsk.

§ 2. 1. Granice obszaru objętego planem przedstawiono ma mapie w skali 1:5000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
2. Przedmiotem planu jest ustalenie nowych zasad zagospodarowania przestrzennego         dla wyznaczonego obszaru.

Czytaj całość (531kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:14:49)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:28:22)
Zmieniono: Zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1214