UCHWAŁA Nr XVII/160/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA  Nr XVII/160/12 
RADY GMINY  WŁOCŁAWEK 
z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla lokali mieszkalnych. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz. 567) oraz  art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 129 poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224 poz. 1337; z 2012 r. poz. 908) 

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny ustalonej, przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9, usytuowanych w budynku położonym w miejscowości Kruszynek 44, stanowiącym własność Gminy Włocławek, na działce oznaczonej nr  ewidencyjnym 15/11.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Włocławek.                 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczenie w BIP.

Czytaj całość (242kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:08:41)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:29:08)
Zmieniono: Zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1033