UCHWAŁA Nr XVII/159/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/159/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2013 r.

Na podstawie art.18, ust.2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  ze zmianami: Dz. U. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.  Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr. 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567 )  w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033, Dz. U.  z 2009 r. Nr 18 , poz. 97, Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578 )

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1 Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w 2013 r. określone i przedstawione przez Wójta Gminy Włocławek.
2. Cena 1 m ³ wody i ścieków w I grupie – Gospodarstwa domowe wynosi:
1)  woda – 2,55 zł brutto,
2)  ścieki – 6,31 zł brutto,
3)  opłata abonamentowa – 2,50 zł brutto.
3. Kalkulacja taryf stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuję się Wójta Gminy Włocławek oraz Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zaopatrzenia w Wodę do ogłoszenia zatwierdzonych taryf w trybie określonym  w ar. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków.

Czytaj całość (944kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:02:07)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:29:27)
Zmieniono: Zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1158