UCHWAŁA Nr XVII/158/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/158/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  i zwolnień      w tym podatku. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami;  z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567)  w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2010 r.  Nr 95, poz. 613 ze  zmianami: Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia  2012 r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2013 r. (M. P. z 2012 r. poz. 587) i z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 743)

Rada Gminy Włocławek  uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych.
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu wyprodukowanych po roku 1990 bez katalizatora:
    1) Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                  542,00 zł                                       
    2) Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                  874,00 zł       
    3) Powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                                    1 334,00 zł
2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

Czytaj całość... (823kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 07:57:09)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (1 lipca 2013, 13:49:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1176