UCHWAŁA Nr XVII/157/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr  XVII/157/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie:  wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek.
                            
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,   Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,     poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,   poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;    z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 67; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f oraz  pkt 2 i 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami: z 2010 r. Nr 96, poz. 620,  Nr 225, poz. 1461, Nr 226,  poz. 1475; z 2011 r.  Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r.  poz. 587) 

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
                     
§ 1. Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości 20,00 zł od jednego psa w stosunku rocznym.

§ 2. Zwalnia  się  w  2013  roku  z  opłaty  od  posiadania  jednego  psa  utrzymywanego przez  właściciela gospodarstwa domowego nie będących gospodarstwem rolnym, w  celu pilnowania mieszkania lub nieruchomości.

§ 3. Opłata jest płatna jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca, a w przypadku nabycia psa w ciągu roku, w terminie 1 miesiąca od dnia jego nabycia.

Czytaj całość (301kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 07:52:19)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:30:06)
Zmieniono: Zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1103