UCHWAŁA Nr XVII/156/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr  XVII/156/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego.
                                                                                                                                                                                                                                     
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,       poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 180; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.   Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,   poz. 1458;  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675;  z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567) w związku  z art. 6 ust. 3 i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655;  z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) i w związku Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012, poz. 787)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.  Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. z kwoty 75,86 zł  za 1 dt  do kwoty 38,00 zł za 1dt  stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego w 2013 roku.

§ 2.  Pobór podatku zarządza się w drodze inkasa. Inkasentowi  wynagrodzenie za inkaso określa odrębna Uchwała Rady Gminy Włocławek.

Czytaj całość (251kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 07:46:28)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:30:21)
Zmieniono: Zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1127