UCHWAŁA Nr XVII/155/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr  XVII/155/12
 RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
                                                                                                                            
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 5, art. 6 ust.12  oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, ze zmianami: z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378)   w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012, Poz.587)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:  

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  0,75 zł od 1m² powierzchni, 
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł   od 1 ha powierzchni,
3) pozostałe grunty  0,25 zł od 1m² powierzchni,  w tym:
a) zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej  działalności pożytku publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego  0,01 zł  od  1m2,
b) od gruntów  stanowiących  obszary  rekreacyjne 0,45 zł od 1m2.
        
§ 2. Od budynków lub ich części:
1. mieszkalnych  0,73 zł od 1m² od powierzchni użytkowej,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 5,16 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych 4,63 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
5. pozostałych 2,10 zł od  1m² powierzchni użytkowej,  w  tym:                                                                        
1) garaży murowanych  i pomieszczeń gospodarczych  wykorzystywanych jako garaż  6,31 zł od 1m² powierzchni użytkowej,                                                                                               
2) budynki letniskowe, które nie są wykorzystywane do całorocznego zamieszkania 7,66 zł od 1m² powierzchni użytkowej,     
3) zajętych na  prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku publicznego 1,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
6. od budowli  2 %  ich  wartości  określonej  ustawą.

Pobierz skan (443kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (4 grudnia 2012, 18:50:05)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:30:46)
Zmieniono: Zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1230