UCHWAŁA Nr XVII/154/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/154/12
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 30 listopada 2012 r. 


w sprawie:  zmian do budżetu na 2012 rok. 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami:
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

  § 1.  W Uchwale Nr X/92/2011 Rady Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na 2012 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. 
z 2012 r. poz. 105) wprowadza się następujące zmiany:  
1. Plan dochodów w wysokości 21 630 181 zł zwiększa się do wysokości 21 808 348 zł, 
w tym:
- dochody bieżące w wysokości 19 761 734 zł zwiększa się do wysokości 19 939 901 zł,
- dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości 1 868 447 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Plan wydatków w wysokości 22 957 676 zł zwiększa się do wysokości 23 135 843 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 18 992 460 zł  zwiększa się do wysokości 18 954 675 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 194 376 zł zmniejsza się do wysokości 4 181 168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Pobierz skan (6971kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (30 listopada 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (4 grudnia 2012, 15:23:29)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 grudnia 2012, 08:31:03)
Zmieniono: Zmiana informacji podstawowych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1003