UCHWAŁA Nr XVI/153/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 12 października 2012 r.   
 
w sprawie:  zmiany uchwały o zatwierdzeniu  „Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn”.
 
Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806,  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.  Nr 102,  poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006 r.  Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.  Nr 48, poz. 372,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1 W załączniku „Plan Odnowy miejscowości Kruszyn” do uchwały Nr XV/133/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn ”  w rozdziale 4 „Analiza zasobów wsi Kruszyn i gminy Włocławek” podrozdział 4.2  „Obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców   w zakresie aktywacji i rozwoju kontaktów społecznych” otrzymuje brzmienie: 
„4.3. Obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie aktywizacji i rozwoju kontaktów społecznych 
  
Obiekty sportowo-rekreacyjne na terenie miejscowości Kruszyn – bez wątpienia liczne obiekty sportowo-rekreacyjne, czyli: boisko asfaltowe do koszykówki, boisko piłkarskie, boisko poliuretanowe do piłki ręcznej oraz siatkówki oraz place zabaw, odgrywają znaczącą rolę w zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w zakresie aktywizacji i rozwoju kontaktów społecznych. Są to szczególnie istotne obszary zarówno dla najmłodszych mieszkańców sołectwa jak i młodzieży. Służą nie tylko zwiększeniu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, ale również sprzyjają integracji wśród rówieśników. W ramach wypełnienia zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji planowane jest urządzenie terenów zielonych przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również stworzenie placu parkingowego, chodników oraz oświetlenia ulicznego poprzez realizację projektu pn.: „Urządzenie terenów zielonych w miejscowości Kruszyn, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś”. Urządzenie miejsc rekreacji obejmuje tereny działek numer:  500, 248/1, 248/5, 248/3, 247 obręb Kruszyn, które znajdują się w centralnej części wsi Kruszyn wzdłuż drogi powiatowej Włocławek – Kruszyn - Choceń. Dzięki montażowi różnorodnych urządzeń małej architektury oraz form zabawowych miejsce to stanie się centrum wypoczynku i rekreacji miejscowości Kruszyn. Oprócz funkcji rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny te będą także wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla młodzieży w formie tzw. zielonych lekcji. Stworzenie infrastruktury w postaci miejsc parkingowych oraz chodników będzie ułatwiać dostęp do nowo powstałego obszaru rekreacji i wypoczynku. Montaż oświetlenia ulicznego oraz przebudowa ogrodzenia będzie sprzyjać integracji oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa osób korzystających z powstałej infrastruktury. Powyższe zamierzenia wpłyną na wzrost atrakcyjności miejscowości Kruszyn, co wpłynie na większą integrację mieszkańców.” 
  
§ 2 Pozostałe zapisy  „Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn na lata 2010-2015” pozostają bez zmian. 
  
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek. 
  
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.

Pobierz skan uchwały (562kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 21:18:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1175